Helical Gearmotors

WattDrive

گیرموتور شفت مستقیم Helical


طراحی فریمUniblock  -  اتصال باپایه و فلنج در یک فریم!

گیربکس در حالتUNIBLOCK   با پایه و فلنج برای نصب طراحی شده است همچنین دستگاه قابلیت نصب در همه جهات را دارددر این مدل و نیز سایر گیرموتورها از فرم هندسی بهینه استفاده شده است و برای شرایط خاص محیطی گیربکس را می توان با درزگیر دوبل برای شفت محافظت کرد.

Technical Data

Number of sizes:18

Power Range:0,12 - 55kW

Output torque range:23 - 14,000Nm

Ratio:0.8 - 13,500

Output option: output shaft

Assembly/mounting: uniblock, flange, foot